Selecteer een pagina

Even een aantal spelregels en/of voorwaarden 

Actievoorwaarden

Disneyland Paris arrangement: Het verblijf bestaat uit 2 dagen onbeperkt toegang tot beide Disneyland Paris, plus 1 overnachting voor 2 volwassenen, plus inwonende kinderen in de leeftijd tot 18, op basis van beschikbaarheid en eigen vervoer. Er wordt 1 arrangement gereserveerd in een Disney Hotel, inclusief ontbijt, toegang tot het park, tot een max. waarde van € 2500,-. Overige kosten zijn voor eigen rekening.

Algemene voorwaarden

Deze spelvoorwaarden van Stichting Unit Victor, Members United, Veteranenshop en BM Forces  (hierna: “Organisators), zijn van toepassing op de promotionele actie die in samenwerkingsverband door de Organisators, eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd.

Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing die op 1 januari 2014 in werking is getreden. Organisators verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode.

Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden. Met vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden of acties kan contact opgenomen worden met Organisators via de contactpagina`s:

https://vtvr.media
https://veteranenshop.nl/contact/
https://www.membersunited.app/contact
https://www.stichtingunitvictor.nl/

Deelname en Deelnemers

Deelname staat open voor een iedere natuurlijke persoon, zulks met uitsluiting van werknemers van Organisators en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee Organisators samenwerken met betrekking tot de desbetreffende acties en de uit te keren prijzen.

Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier ( Strookje) , eigenhandig te verrichten.

 • Deelname is geheel kosteloos.
 • Deelname is toebedeeld aan veteranen, (ex)militaire en thuisfront.
 • Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende actie.
 • Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kunnen Organisators ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.
 • Organisators hebben te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. Organisators behouden zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

Organisators hebben het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

Organisators kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

De prijsuitreiking

De prijswinnaars worden gekozen onder de deelnemers die aan kunnen tonen dat zij behoren tot veteranen of (ex)militaire en / of thuisfront.

De prijswinnaar dient aantoonbaar gebruik te maken van:

 • de Unit Victor app
 • de Members United app
 • de Veteranen Radio app
 • In geval van thuisfront deelnemers kan de prijswinnaar hiervoor een eerst of tweede graad familie lid aandragen, die aan deze voorwaarden voldoet.
 • De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen of premies uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
 • Indien er meerdere exact gelijke prijzen zijn te winnen, keren Organisators slechts één artikel/prijs per, e-mailadres dan wel woonadres uit.
 • Prijswinnaars worden bekend gemaakt in de live Radio uitzending op 30 juni van Veteranen Radio tussen 20:00 en 23:00 uur.
 • Tevens zullen de uitslagen na te lezen zijn op de aangegeven website of andere geadviseerde media. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd.

Organisators stellen de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren. Organisators zijn niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).

Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs in de radio uitzending. Opnames, eventueel gemaakt beeldmateriaal en video`s, kunnen door de Organisators worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. BM Forces B.V. oftewel Veteranen TV & Radio behoudt het auteursrecht van de gemaakte opnames.

Gegevens

De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan Organisators toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die Organisators noodzakelijk achten voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen.

De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Organisators.

Wijziging Spelvoorwaarden en technische voorzieningen

Organisators kunnen te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Organisators garanderen niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) en Radio uitzending of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisators aan het beheer besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is.

Aansprakelijkheid

Organisator zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Organisators niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisators in het leven roepen. Organisators zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Organisators zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

Overmacht

Organisators behouden zich het recht voor om in geval van overmacht de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Organisator kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

Toepasselijk recht

Op deze spelvoorwaarden en de actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Klachten

Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Organisators georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Organisator kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan info@bmforces.nl, onder vermelding van ‘klacht Disneyland Paris actie veteranendag. Organisators zullen de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan.